14 nieuwe projecten in 4e ronde


Graag lichten we de nieuwste alliantieprojecten binnen de Sociale Agenda uit de vierde ronde per thema toe.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Buurtvervoer Midden-Drenthe

De initiatiefnemers van Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe maken zich zorgen over de toenemende eenzaamheid en het sociaal isolement in onze samenleving, met name onder ouderen.

Door de jaren heen zijn er daarom in de gemeente Midden-Drenthe verschillende vormen van aanvullend vervoer door vrijwilligers voor deze doelgroep ontstaan. Echter hanteert iedere vorm een eigen systeem van informatievoorziening, aanmelding en planning, met als gevolg onduidelijkheid bij de doelgroep. Met het project ‘Buurtvervoer Midden-Drenthe’ wil de stichting de verschillende vormen van buurtvervoer samenbrengen.

Oase van Odoorn

Volgens Biblionet Drenthe wordt de huidige maatschappij steeds digitaler en individualistischer. Echter blijven mensen sociale wezens. Sociale connecties zijn immers belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Inwoners van Odoorn en omstreken hebben aangegeven behoefte te hebben aan een plek waar ze samen kunnen komen, andere mensen kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen en genieten van (voor)lezen, verhalen, muziek en cultuur. Om aan te sluiten bij deze behoefte wil Biblionet ervoor zorgen dat de nieuwe Huiskamer dé ontmoetingsplek in Odoorn wordt. De bijbehorende tuin dient de Ontmoet-, Ontspan-, Speel- & Leertuin (OASE) te worden.

Drenthe Deelt (vervolg)

Na afloop van de tweede ronde alliantieprojecten is de Stichting Natuur- en Milieufederatie Drenthe gestart met het project ‘Drenthe Deelt’. Dit project is destijds gedeeltelijk toegekend door de Adviescommissie, omdat nog onduidelijk was of voor het hele project voldoende vraag en enthousiasme zou zijn voor deelinitiatieven en de bijbehorende ondersteuning. Inmiddels is gebleken dat dit het geval is. De Stichting Natuur- en Milieufederatie Drenthe wil daarom een vervolg geven op het project ‘Drenthe Deelt’ door bestaande en nieuwe groepen te ondersteunen bij de ontwikkelen en realisatie van hun plannen, het delen van kennis en het steunpunt Drenthe Deelt uit te bouwen.

Dienstverlening Dichtbij

Smilde is een langgerekt dorp in Drenthe waar volgens de gemeente veel mensen met een laag inkomen wonen. In het plaatselijk dorpshuis organiseert men activiteiten om alle inwoners mee te kunnen laten doen, waaronder statushouders, mensen met een beperking, laaggeletterden en eenzame ouderen. Tijdens de activiteiten is gebleken dat men het reizen naar het gemeentehuis in Beilen voor eventuele hulpvragen als een drempel ervaart.

Met ‘Dienstverlening Dichtbij’ wil onder andere de gemeente Midden-Drenthe deze drempel wegnemen en een kruisbestuiving op gang brengen tussen de activiteiten die bewoners in het dorpshuis organiseren en de dienst/hulpverlening van de gemeente, het welzijnswerk en andere partners.

Armoede en laaggeletterdheid

Leskist kansrijk

Uit onderzoek blijkt dat het goed is om op scholen meer aandacht te besteden aan het onderwerp armoede. Docenten hebben namelijk een belangrijke signaalfunctie en kunnen ook een rol spelen in de doorverwijzing. Bovendien helpt het bespreekbaar maken van het onderwerp aan het creëren van meer bewustzijn, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen. Stichting Positive Minds wil daarom met de ‘Leskist kansrijk’ de leerkracht ondersteunen om het gesprek rondom armoede op een laagdrempelige manier met kinderen aan te kunnen gaan. In de leskist zitten 30 boeken en bijbehorend lesmateriaal, waarmee de leerkracht in 6-8 weken het project kan uitvoeren.

Drentse Old Stars competitie

FC Emmen Naoberschap constateert dat er een toenemende mate van eenzaamheid en beweegarmoede is en dat dit alleen maar toeneemt naarmate de leeftijd vordert. Hoewel voor veel mensen een voetbalclub iets betekent, gaat men niet meer naar de plaatselijke vereniging zodra men zelf niet meer speelt of (klein)kinderen heeft die spelen. Het project ‘Drentse Old Stars competitie’ wil zich door het organiseren van Walking Football richten op de mensen die, vaak vanuit een verleden, een goede associatie met voetbal en met name de plaatselijke vereniging hebben. Op deze manier probeert men de mensen die inactief thuiszitten weer in beweging te brengen en elkaar te laten ontmoeten.

Plusaanbod

Het Samenwerkingsverband VO 22-01 constateert dat sommige schoolgaande jongeren dusdanig grote zorgvragen of problemen hebben dat deze hun onderwijsvraag overschaduwen. Dit heeft als gevolg dat de jongeren thuis komen te zitten. De mogelijkheden die het regulier, speciaal voortgezet onderwijs of het MBO hebben, lijken dan niet toereikend. Met ‘Plusaanbod’ wil het Samenwerkingsverband VO 22-01 jongeren een toekomstperspectief bieden door middel van een huiskamersetting, activering en heroriëntatie op een herstart met (individueel) onderwijs.

Gezondheid en vitaliteit

Groene beleef- en beweegroute

Bewegen bevordert de mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast nodigen groene natuurterreinen uit tot wandelen en bewegen. GGZ Drenthe beschikt in Assen over zo’n terrein ter grootte van ongeveer 42 hectare. Echter vindt men het terrein naar eigen zeggen in de huidige staat niet aantrekkelijk genoeg. Bovendien is de drempel voor buurtbewoners om te wandelen over het terrein hoog, simpelweg omdat men vaak denkt dat het een gesloten terrein is. Met de ‘Groene beleef- en beweegroute’ wil GGZ Drenthe een aantrekkelijke beweeg- en beleefroute creëren die meer buurt-, stad- en provinciebewoners aantrekt. Op deze manier wil men onder andere de interactie met patiënten en buurtbewoners bevorderen en het stigma van de psychiatrie doorbreken.

Pink Penguin Project

Derks Officium stelt dat steeds meer mantelzorgers last hebben van hun (mentale) gezondheid. Zo wordt er een slechter gezondheid ervaren, hebben ze minder vrije tijd en daarnaast een grote verantwoordelijkheid. Volgens Derks Officium wordt dit probleem de aankomende jaren steeds groter, mede door een tekort aan zorgpersoneel, vergrijzing en het langer blijven thuis wonen van ouderen. Met ‘Pink Penquin Project’ wil Derks Officium met een ontwikkeld ‘slim ontzorgpakket’ en bijbehorende app een pilot bij 20 Drentse huishoudens draaien. Het ontwikkelde pakket ‘scant’ het huis en geeft automatisch een seintje aan de mantelzorger zodra er iets aan de hand is. Op deze manier kunnen mantelzorgers ontzorgd worden en weer genieten van het dagelijks leven.

Laat van je horen!

Het belang van een goede en effectieve aanpak van overgewicht/obesitas wordt steeds meer onderschreven. Op dit moment vormt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) een onderdeel van deze aanpak. Het doel van de GLI is om een blijvende gedragsverandering en een gezonde leefstijl op lange termijn teweeg te brengen bij mensen met (ernstig) overgewicht. De resultaten van het huidige GLI-programma zijn volgens Stichting Zorg1punt5 teleurstellend. Men verwacht betere resultaten te behalen als de doelgroep een structurele en actieve rol wordt gegeven bij de doorontwikkeling van het programma. Stichting Zorg1punt5 wil daarom met het project ‘Laat van je horen!’ onder andere een pool van ervaringsdeskundigen samenstellen en hiermee acht bijeenkomsten organiseren met als doel de GLI door te ontwikkelen.

Van Wmo naar Wlz, hoe regel ik dat?

De zorgwereld wordt volgens Proscoop steeds complexer. Niet alleen voor professionals, maar ook zeker voor inwoners. Wanneer men zorgbehoevend wordt of wanneer de zorgbehoefte vergroot, heeft men al snel met verschillende wetgevingen, regels en procedures te maken. Hoe weet je waar je als inwoner recht op hebt? Met het project ‘Van Wmo naar Wlz, hoe regel ik dat?’ wil Proscoop in samenwerking met de doelgroep toegankelijke publieksinformatie, in de vorm van een folder en/of animatie, ontwikkelen voor inwoners die te maken hebben met een overgang van de Wmo- naar de Wlz-zorg.

Voldoende goed open begeleide vrijwilligers in hospice het Alteveer

Hospice Het Alteveer is een ‘bijna-thuis-huis’ voor mensen in de allerlaatste fase van hun leven, die niet thuis willen of kunnen sterven. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een huiselijk sfeer, waarbij de wensen van de gast centraal staan. Vanwege de sterk toenemende vraag naar hospicezorg is besloten een nieuw en groter hospice te realiseren, waarin plaats is voor het dubbele aantal gasten. Het nieuwe gebouw is eind februari in gebruik genomen.

Voor de werving, opleiding, coaching en coördinatie van de vrijwilligers keert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middels een subsidieregeling jaarlijks een bedrag uit op basis van het gemiddeld aantal gasten van de drie jaren voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Aangezien het hospice in 2022 het aantal bedden heeft verdubbeld, ontstaat er een tekort. Met de subsidieaanvraag wil het hospice het tekort voor de jaren 2023 en 2024 dekken en het aangevraagde bedrag gebruiken voor het opleiden en werven van vrijwilligers.

Iedereen doet mee (inclusie)

Beweegclub Drenthe

Sinds enkele jaren is het mogelijk om via de zorgverzekeraar gebruik te maken van de zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is een programma gericht op het behalen van gezondheidswinst voor mensen met een matig, sterk of extreem overgewicht. Volgens Zorg1punt5 lukt het leefstijlcoaches nog niet om mensen aan de hand van de GLI duurzaam aan het bewegen te krijgen.

Met ‘Beweegclub Drenthe’ wil men een specifiek aanbod creëren door een brug te slaan tussen enerzijds de GLI en anderzijds een duurzaam beweegpatroon.

Onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Schakelaanbod

Werkplein Drentsche Aa mist in Noord- en Midden-Drenthe een adequaat en flexibel aanbod voor jongeren die terug naar school willen om alsnog hun startkwalificatie te halen, maar niet goed weten welke richting ze op willen. Het gaat hierbij om jongeren die eerst een ‘tussenstap’ moeten maken, omdat ze meer tijd nodig hebben, zich moeten oriënteren of andere kennis/vaardigheden moeten bijspijkeren. Met het project ‘Schakelaanbod’ wil men onderwijskundige arrangementen in ‘gildeconstructie’ aanbieden en uitvoeren, waarmee (toekomstige) MBO-studenten zich buitenschools kunnen voorbereiden op de vervolgstappen.