Komt mijn projectidee in aanmerking?


U heeft een idee voor een levendig en sociaal Drenthe. Dat is mooi! Hieronder ziet u aan welke uitgangspunten uw projectidee dient te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Toetsingscriteria

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet u aan de volgende criteria:

 1. Het alliantieproject is gericht op uitvoering en realisatie, staat op zichzelf en is bovenlokaal van aard
 2. In het projectplan moet aannemelijk gemaakt worden dat het alliantieproject binnen 3 jaren na subsidieverstrekking wordt afgerond.

2. In het projectplan worden in ieder geval de volgende onderdelen beschreven:

 1. Welke impact het alliantieproject heeft op het sociale leven in Drenthe
 2. Welke doelgroep het alliantieproject beoogt te bereiken
 3. Welke effecten het alliantieproject heeft op de doelgroep
 4. Een tijdsplanning waarin de verschillende fases van het project zijn uitgewerkt
 5. Een beknopte inventarisatie van het werkveld waarbinnen het alliantieproject gaat plaatsvinden
 6. Een referentielijst van partijen die na uitvoering van het project het alliantieproject verder kunnen uitrollen
 7. Het vervolg van het alliantieproject na de uitvoering
 8. De wijze van evaluatie van het alliantieproject
 9. Op welke wijze er aandacht is voor inclusie binnen het project
 10. Welke samenwerkingspartners en partijen meedoen in het alliantieproject en welke verantwoordelijkheden deze partners en partijen hebben
 11. Een beschrijving van de mate waarin voldaan is aan de 6 toetsingscriteria (maatschappelijke relevantie, behoefte en draagvlak, concrete resultaten en impact, kwaliteit en haalbaarheid, borging, lerend effect)

Toetsingscriteria Adviescommissie Sociale Agenda

 1. Complete aanvragen die voldoen aan de toetsingscriteria zoals hierboven beschreven, worden voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Agenda. Deze commissie toetst de aanvragen vervolgens aan de 6 toetsingscriteria (maatschappelijke relevantie, behoefte en draagvlak, concrete resultaten en impact, kwaliteit en haalbaarheid, borging, lerend effect).
 2. De Adviescommissie geeft per criterium gemotiveerd advies over de toe te kennen punten aan de hand van een puntensysteem.
 3. Na deze toetsing brengt de commissie advies uit aan Gedeputeerde Staten.
 4. Om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn ten minste 8 punten nodig in totaal.
 5. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet zowel op het criterium 'maatschappelijk relevantie' als 'behoefte en draagvlak' ten minste 1 punt behaald worden.

Voldoet uw idee aan de toetsingscriteria? Dan kunt u het idee uiterlijk 27 augustus 2023 voorleggen via dit formulier voor het krijgen van tips of advies van de Adviescommisie Sociale Agenda. Let op, dit is nog niet de subsidieaanvraag.