Dertien nieuwe alliantieprojecten


Graag lichten we de nieuwste alliantieprojecten binnen de Sociale Agenda uit de derde ronde per thema toe.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Dierenweide als levend Museum

Met het project 'Dierenweide als levend Museum' wil Stichting Dierenweide Stroomdal ter bestrijding van eenzaamheid dat mensen met zelfrespect participeren, meedoen aan workshops, stap voor stap actief worden, andere mensen ontmoeten en daarmee verbinden. Om dit te bereiken wordt 'de dierenweide als levend museum' als metafoor gebruikt. Het museum is altijd open en bereikbaar, waarbij bezoekers actief worden benaderd met telkens wisselende collecties en exposities over verschillende thema's rondom dier, groen, eco, gezondheid, eten en de eigen omgeving. Onder andere worden jongeren in samenwerking met ROC en AOC die affiniteit met de onderwerpen hebben, ingezet om hierover iets te vertellen en mensen te enthousiasmeren.

Groene speeltuinen & ontmoetingsplekken in Dalen

In Dalen zijn volgens de Werkgroep speeltuinen Dalen geen speeltuinen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarnaast missen volwassenen plekken waar ze andere (groot)ouders kunnen ontmoeten. Met 'Groene speeltuinen & ontmoetingsplekken in Dalen' wil de werkgroep tegemoet komen aan deze behoefte en zodoende twee speel- en ontmoetingsplekken realiseren. Het ontwerp is in samenspraak met de bewoners, inclusief kinderen, tot stand gekomen. Om het gebruik van de te realiseren speeltuinen een impuls te geven, wil de werkgroep het gesubsidieerde bedrag ook gebruiken om activiteiten voor senioren, kinderen met een beperking en overige buurtbewoners te organiseren.

Samen spelen in park Dwingeland

Park Dwingeland is een park dat wordt aangelegd in Hoogeveen. Volgens Stichting Samen Spelen Park Dwingeland is de sportdeelname onder de bewoners woonachtig in de omliggende wijken het laagste van de gemeente Hoogeveen. Daarnaast is het percentage kinderen met overgewicht en obesitas relatief hoog. Met 'Samen spelen in park Dwingeland' wil de stichting spelen, sport en groen in de openbare ruimte toegankelijker maken voor alle buurtbewoners. Met de subsidie worden activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd op een door partners gefinancierd Krajicek Playground.

Armoede en laaggeletterdheid

Slapend blij worden

Als gevolg van armoede groeien in Drenthe kinderen op zonder een bed. Met 'Slapend blij worden' wil Stichting Solidair Groningen & Drenthe dit probleem aanpakken en ook aandacht vragen voor de gevolgen van 'stille armoede'. Binnen het project wordt onderscheid gemaakt tussen twee doelgroepen. Ten eerste richt men zich op kinderen/ouders die in armoede leven en geen bed hebben of slapen op een ontoereikend bed in de gemeente Hoogeveen. Hierbij wil de stichting desbetreffende (ongeveer 78) kinderen van goede bedden voorzien. Ten tweede zijn betrokken organisaties in de gemeente Hoogeveen een doelgroep. Organisaties die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en financiering worden meegenomen in de beleving van armoede door middel van trainingen en presentaties.

Ieder kind een goede fiets

Sinds 2016 beschikt Tuikfarm over een gezinshuis waar kinderen die in de knel zitten worden opgevangen en hen 24/7 een gedegen woonplek en opvoeding geboden wordt. In maart 2021 heeft Tuikfarm een aangrenzend bedrijfspand gekocht. Een deel van dit bedrijfspand wil men ter beschikking stellen aan het 'ANWB Kinderfietsenplan'. Naast het beschikbaar stellen wil Tuikfarm met 'Ieder kind een goede fiets' graag bijdragen aan het opknappen van een goede fiets voor kinderen die leven in armoede. Door het hanteren van een 'meegroei-constructie' ontvangen desbetreffende kinderen een fiets in bruikleen, worden ze aangemoedigd deze fiets goed te onderhouden en kunnen ze deze omruilen voor een groter exemplaar zodra deze te klein is geworden. Zo wil Tuikfarm kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen en bereiken dat men in en rondom Emmen kan blijven fietsen.

Uitbreiding van spaarkringprogramma naar provincie Drenthe

In Drenthe leven relatief veel mensen in armoede. Deze mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld en ondervinden uitsluiting in de maatschappij. Stichting Cash2Grow wil met 'Uitbreiding van spaarkringprogramma naar provincie Drenthe' zogenaamde spaarkringen in de gemeenten Assen, Hoogeveen en/of Emmen opzetten. Deze kringen zijn zelfhulpgroepen waarin de leden elkaar motiveren en inspireren om goed met geld, met zichzelf en met elkaar om te gaan en om hun dromen waar te maken. Daarnaast sparen de leden tijdens bijeenkomsten een geldbedrag. De spaarkring is daarmee buiten het sparen van geld een oefenplaats voor sociale vaardigheden. Cash2Grow wil met het gesubsidieerde bedrag minimaal 14 spaarkringbegeleiders certificeren die minimaal 8 spaarkringen met in totaal circa 64 leden opzetten.

Gezondheid en vitaliteit

Dementie op jonge leeftijd en meedoen in de samenleving met invloed op de kwaliteit van leven

Dementie op jonge leeftijd betreft een doelgroep met specifieke vragen en ondersteuningsbehoeften. Het gaat om mensen die jonger zijn dan 65 jaar vanaf het eerste moment dat de ziekteverschijnselen beginnen. Ondanks verschillende interventies voor deze doelgroep, is er volgens Zorggroep Noorderboog voor jonge mensen met dementie geen maatwerk in werk/dag-invulling of vrijwilligerswerk. Met 'Dementie op jonge leeftijd en meedoen in de samenleving met invloed op de kwaliteit van leven' wil men aantonen dat er op maat aanvullende voorzieningen met passende financiering nodig zijn om de kwaliteit van leven te bevorderen. Dit wil men bereiken door 5 personen met dementie op jonge leeftijd gedurende het traject van 1 jaar te monitoren en de invloed op de kwaliteit van leven in kaart te brengen.

Iedereen doet mee (inclusie)

Project Buurtplaats, ontmoeten, meedoen en samen actief voor een bloeiende buurt!

Stichtingen Plaats de Wereld en Assen Bloeit delen een droom. Ze willen namelijk dat steeds meer mensen in Drenthe zich gezien voelen, uitgenodigd zijn om mee te doen, zich inzetten, deel worden van een netwerk en zich ontwikkelen. Sinds 2013 beschikt Stichting Plaats de Wereld over een voorziening met een dorpstuin, ateliers, keuken, dorpsdiners en een kruidenwerkplaats: een laagdrempelige werk- en pleisterplaats. Doel van deze voorziening is onder andere ontmoeting en verbinding. Volgens de aanvragers neemt de behoefte aan activiteiten en participatie onder de kwetsbare doelgroepen toe. Met 'Project Buurtplaats, ontmoeten, meedoen en samen actief voor een bloeiende buurt!' wil men 2 tot 3 vergelijkbare initiatieven met laagdrempelige werk- en pleisterplaatsen realiseren, gericht op actieve participatie en inzet voor een meer betrokken en groenere samenleving.

Seksueel geweld rak heel Drenthe

In Drenthe zijn volgens de GGD naar schatting 31.000 slachtoffers van verkrachting. Desondanks loopt het aantal meldingen aanzienlijk achter ten opzichte van andere provincies. Met 'Seksueel geweld rak heel Drenthe' wil GGD Drenthe het taboe op seksueel geweld doorbreken, seksueel geweld bespreekbaar maken, preventie en het zichtbaar maken van de omvang van het probleem in Drenthe. Dit wil men onder andere bereiken door gebruik te maken van Drentse ambassadeurs en het oprichten van een actiegroep.

Project LATER

LHBTI+-ouderen worden volgens COC Groningen & Drenthe regelmatig geconfronteerd met het feit dat ze minder of niet geaccepteerd worden in bijvoorbeeld zorginstellingen en terug 'de kast in' worden gedwongen en zodoende niet volledig zichzelf kunnen of durven zijn. Het project 'LATER' is gericht op het bevorderen van inclusie van LHBTI+-ouderen in Drenthe. Men wil dit bereiken door onder andere het organiseren van een symposium, laagdrempelige activiteiten in zorginstellingen en professionaliseringstrainingen.

Jongeren voor Jongeren – Samen tegen eenzaamheid

Volgens Stichting Welzijn in Noordenveld is eenzaamheid onder jongeren een veel voorkomend en groot probleem. Mede door de uitbraak van het coronavirus werden de problemen en gevolgen voor jongeren en hun omgeving steeds meer zichtbaar. Het taboe op eenzaamheid moet doorbroken worden en dit kan gedaan worden door jongeren andere jongeren te laten helpen. Met 'Jongeren voor Jongeren - Samen tegen eenzaamheid' wil de stichting activiteiten organiseren. Zo wil men een Drentse campagne ontwikkelen, een enquête uitzetten en gebruikmaken van ervaringsdeskundigen. Op deze manier wil de stichting het taboe doorbreken, bekendheid van het probleem vergroten en de informele hulp tussen jongeren vereenvoudigen.

Onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Talentkracht De Wolden

Op school leren kinderen binnen de lijntjes te kleuren. Later in het leven is de grote uitdaging om juist buiten deze lijntjes te kleuren. Creativiteit is een fundamentele vaardigheid, iedereen beschikt erover. Gemeente De Wolden wil met 'Talentkracht De Wolden' deze vaardigheid niet afleren maar juist ontwikkelen. Dit wil men bereiken door de 'Curious Minds-visie' op leren en ontwikkeling van kinderen en het stimuleren daarvan door volwassenen centraal te stellen. De kern van deze visie is dat alle kinderen talentvol gedrag laten zien, mits ze als talentvol worden benaderd. Binnen dit project worden betrokken professionals geschoold om de 'Curious Minds-visie' toe te kunnen passen.

Drents netwerk jonge kind

ICO streeft een inspirerende en creatieve samenleving na. Een samenleving waarin elk kind zich kan ontwikkelen tot wie die in de kern is, ongeacht de sociale omgeving waarin het kind opgroeit. Zo kan elk kind vanuit eigen talenten een bijdrage leveren aan een verbindende samenleving, waarin voor iedereen plek is. Echter is dit ideaalbeeld nog niet aan de orde. Er vindt naar eigen zeggen 'verschoolsing' van het aanbod en een toename van het gebruik van lesmethodes voor jonge kinderen (0-8 jaar) plaats. Om dit te doorbreken is ICO zes jaar geleden in de gemeente Emmen begonnen met het aanbieden van inspiratiebijeenkomsten voor professionals die werken met het jonge kind. Door de positieve ervaringen vanuit de gemeente Emmen vraagt dit om een uitgebreidere aanpak. ICO slaat daarom met partners de handen ineen en vraagt subsidie aan voor de bekostiging van leergangen en coaching rondom creativiteits- en zintuiglijke ontwikkeling. Op deze manier leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten hoe zij kinderen begeleiden in de creativiteits- en zintuiglijke ontwikkeling.