Van aanvraag tot besluit


4. Wij registreren de aanvraag zodra deze binnen is. Ook de status van jullie projectaanvraag houdt de provincie bij.

Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag volledig en ondertekend is. Is dit niet het geval dan nemen wij contact met je op met het verzoek de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te leveren dan wel alsnog te ondertekenen.

Is de aanvraag volledig en ondertekend, dan beoordelen we in hoeverre is voldaan aan de procesmatige en financiële wegingscriteria. Dit zijn de criteria:

Procesmatige criteria

Toelichting op de criteria

Procesmatige criteria

Het gaat om een gezamenlijk project waarin meerdere samenwerkingspartners participeren en waarin afspraken zijn gemaakt over ieders inbreng en de naleving daarvan. Er wordt niet eerder gestart dan nadat dit commitment van alle partijen zeker is gesteld.

Het gaat erom dat echt de samenwerking wordt opgezocht. Voordat met het project wordt gestart moet er duidelijkheid zijn over ieders inbreng, rol en taken. Commitment aan de samenwerking is niet vrijwillig.

In het project doen maatschappelijke partners/stakeholders actief mee en na afloop is er sprake van ‘adoptie’ (voortzetting) van de opbrengst als die positief beoordeeld is.

Daarmee wordt bereikt dat het project toekomstbestendig is en wordt voorgezet.

Het project wordt na afloop geëvalueerd en de resultaten van het project worden vastgelegd en gedeeld met alle partijen.

Dit met het doel dat van de samenwerking en het project geleerd wordt (Lessons Learned).

Financiële criteria

Toelichting op de criteria

Financiële criteria

Het project geeft een extra impuls die anders niet tot stand zou zijn gekomen.

Financiering van projecten moet zich richten op innovatie en transformatie in het sociale domein, bovendien zijn er geen andere financieringsmogelijkheden voor het project te vinden.

Er wordt geen bijdrage toegekend voor projecten/activiteiten die behoren tot regulier werk van partijen en waarvoor zij al een bijdrage ontvangen. Overheadkosten komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Dit is een uitwerking van het principe dat het geld buiten bij de inwoners moet worden besteed en niet opgaat aan overheadkosten. Ook mag het geen sigaar uit eigen doos zijn doordat regulier werk wordt ingeruild voor deze projecten. Capaciteit inzetten als equivalent van geld wordt niet logisch geacht, gezien de capaciteitsproblemen bij de meeste gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs.


5. Is het project startklaar en voldoet het project aan de procesmatige en financiële wegingscriteria dan gaat de projectaanvraag naar de Adviescommissie Sociale Agenda. Wij vragen jullie dan om een filmpje van maximaal 3 minuten te sturen. Dit kan een vlog zijn. In het filmpje/vlog licht je het projectidee toe en vertel je waarom dit moet worden uitgevoerd. Vervolgens kun je dit mailen naar socialeagenda@drenthe.nl.

De Adviescommissie Sociale Agenda gaat jullie projectaanvraag inhoudelijk beoordelen en adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten van Drenthe hierover. De Adviescommissie adviseert vanuit het perspectief van de Drentse inwoners. De Adviescommissie bestaat naast inhoudelijke experts uit het sociale domein, uit ervaringsdeskundigen. Deze adviesleden hebben in hun dagelijkse werk en/of leven te maken met de thema’s uit de Sociale Agenda.

De Adviescommissie beoordeelt de projectaanvragen op basis van de inhoudelijke criteria die hieronder zijn opgenomen.

Inhoudelijke criteria

Toelichting op de criteria
Inhoudelijke criteria

Het betreft projecten die een grote invloed hebben op dagelijkse sociale leven van de inwoners van Drenthe of specifieke, belangrijke doelgroepen en waaraan dus aantoonbaar behoefte is.

Het is van groot belang dat projecten worden uitgevoerd waaraan ook behoefte bestaat. Raadpleging van de inwoners op dit punt is een voorwaarde

Het project levert zichtbare resultaten, die bijdragen aan de realisatie van de beoogde doelen van de thema’s uit de sociale agenda

Deze doelen zijn gezamenlijk geformuleerd.

De doelen moeten per thema helder geformuleerd worden.

Het project heeft minimaal een regionaal effect en bij voorkeur een effect voor de gehele provincie.

Projecten kunnen lokaal worden uitgevoerd, maar overstijgen het lokale belang en dienen het regionale of provinciale belang.

Definiëring van ‘de regio’ moet afhankelijk zijn van de maatschappelijke opgave waaraan gewerkt wordt.

Het project heeft een leereffect (we kunnen er iets nieuws van leren) en er wordt beschreven hoe deze effecten na afloop van het project verwerkt worden in de uitvoering.

Het gaat om innovatieve en experimentele projecten die leiden tot een effectievere werkwijze en/of een beter resultaat. Er moet ruimte zijn voor experimenten en innovaties waarvan de uitkomst nog niet vaststaat maar waarvan de potentie groot is.

Het project heeft een vliegwieleffect en creëert een effect dat langer doorwerkt, ook na de projectperiode.

Niet van toepassing

Het project heeft een uitstraling naar of dient als voorbeeld buiten de provincie (showcases).

Niet van toepassing

De Adviescommissie geeft een positief of negatief advies over jullie projectaanvraag. Alle projectaanvragen met bijbehorend advies van de Adviescommissie nemen we in verkorte vorm op in het jaarlijkse werkplan van de Sociale Agenda.

6. Het concept werkplan 2021 Sociale Agenda wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en Provinciale Staten. Na ontvangst van eventuele zienswijzen, wordt het werkplan ter definitieve vaststelling voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Bij deze besluitvorming betrekken Gedeputeerde Staten het advies van de Adviescommissie en de eventueel ingekomen zienswijzen van de VDG en Provinciale Staten. Met de vaststelling van het werkplan 2021 besluiten Gedeputeerde Staten welke projecten gesubsidieerd gaan worden. Van dit besluit stellen wij jullie schriftelijk op de hoogte.