Over de Sociale Agenda


Sociale Agenda: Drenthe voor elkaar!

Een goed en gezond leven voor jong en oud, gelijke kansen voor iedereen en het stimuleren van initiatieven van bewoners voor het versterken van dorpen en wijken in onze provincie. Dat zijn enkele thema’s waar de provincie Drenthe samen met inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties aan wil werken om bij te dragen aan de brede welvaart voor alle inwoners in de provincie.

Sociaal Drenthe

Hoewel veel Drenten tevreden zijn met hun leven, geldt dat niet voor iedereen. Steeds meer inwoners hebben moeite om rond te komen, hebben zorgen over hun toekomst en verliezen het vertrouwen in de overheid. Er liggen dus stevige uitdagingen wat betreft de brede welvaart in Drenthe. Als provincie zijn wij betrokken bij onze inwoners en voelen wij de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze sociale opgaven en de brede welvaart in onze provincie, in nauwe samenwerking met onze partners, waar we van meerwaarde kunnen zijn en in een rol die past. Dit bouwt voort op de provinciale inzet van de afgelopen jaren, weliswaar aangescherpt en inspelend op nieuwe ontwikkelingen.

Thema’s Sociale Agenda

Samen met Drentse inwoners, gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties, onderwijs- en maatschappelijke organisaties is de Sociale Agenda ontwikkeld en zijn er voor de komende vier jaar thema's gekozen waar extra inzet voor komt:

(1) Naoberschap: behouden en versterken

(2) Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen

(3) Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen

(4) Inclusie en diversiteit: niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig.

Hierbij is ook gekeken naar de relatie met andere beleidsterreinen en programma’s zoals wonen, energie, sport en bewegen, cultuur en landelijk gebied.

De Sociale Agenda bevat ook een werkplan dat ieder jaar samen met partners wordt vormgegeven.

Gedeputeerde Staten bieden de Sociale Agenda ter vaststelling aan Provinciale Staten aan. Behandeling en vaststelling is beoogd voor juli 2024.