Convenant Dementievriendelijk Drenthe verlengd


Het convenant Dementievriendelijk Drenthe is opnieuw ondertekend door alle Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Drenthe en de provincie Drenthe. Hiermee wordt de huidige convenantperiode verlengd tot en met 2026. Met het convenant als basis, leveren alle partners vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage aan een Dementievriendelijk Drenthe.

Doel is dat de gezondheidszorg en de samenleving als geheel minder onder druk komen te staan ten gevolge van de verwachte toename van het aantal mensen met dementie binnen onze provincie. Deze verwachtte toename ligt rond de 45 procent over de periode 2020-2050. Daarnaast is de impact van dementie voor zowel betrokkenen als de samenleving als geheel erg groot. Partijen hebben er unaniem mee ingestemd om een vervolg te geven aan de samenwerking.

Het onderwerp dementie is de afgelopen convenantperiode op de kaart gezet in Drenthe. Er is ingezet op het samenbrengen, inspireren en enthousiasmeren van partijen. De samenwerking tussen deze partijen, die allemaal vanuit een andere invalshoek te maken krijgen met dementie, is verbeterd. Binnen Zilveren Kruis zijn medewerkers getraind op het herkennen van en omgaan met signalen van dementie. En vanuit de provinciale Sociale Agenda zijn vernieuwende projecten op het gebied van dementie ondersteund.

Alle werkzaamheden die voortvloeien uit het convenant dragen bij aan toekomstbestendige zorg in Drenthe. Mede namens de werkgroep Dementievriendelijk Drenthe onderschrijft gedeputeerde Hans Kuipers het belang van het verlengen van het convenant: “We vinden het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid kunnen behouden en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Net zo belangrijk is, dat de naasten de zorg vol kunnen blijven houden. Daarom blijven we ons ook na 2022 inzetten voor een Dementievriendelijk Drenthe.”