Armoedebestrijding en laaggeletterdheid


Het tegengaan van armoede en laaggeletterdheid vraagt om een brede en integrale aanpak en een lange adem. In samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen, netwerken en inwoners werken we aan het doel van dit thema: Waar iemand opgroeit, woont en werkt in Drenthe heeft niet langer invloed op het risico op armoede. Dit gebeurt door het inzetten van ervaringsdeskundigen en door kennisdeling en verschillende projecten te faciliteren.

Resultaten

  • Deelname aan netwerken als Bondgenootschap voor een Geletterdheid Drenthe, Platform Armoede Drenthe, VDG Armoede en Schulden en Moedige Dialoog Drenthe
  • Onderzoeken Intergenerationele armoede (RUG) en Onderzoek Laaggeletterdheid (Universiteit Maastricht)

Mooie voorbeelden

  • Samenwerken met ervaring: Dit project geeft inzicht en praktische handvatten voor hoe organisaties zoals woningcorporaties, het bedrijfsleven en gemeenten ervaringsdeskundigheid kunnen benutten. Belangrijk, want het vergroot de aansluiting van de dienstverlening op de taal, zorgen, problemen en ervaringen van mensen die te maken hebben met armoede en vaak ook laaggeletterd zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan voorlichting, bijvoorbeeld met de Drentse voorlichtingscampagne ‘Kom uit je schuld’.
  • Slapend blij worden: Helaas groeien er ook in Drenthe kinderen op zonder een bed. Met Slapend blij worden wil Stichting Solidair Groningen & Drenthe aandacht vragen voor de gevolgen van ‘stille armoede’. Het project helpt kinderen die in armoede leven en geen bed hebben of slapen op een ontoereikend bed, aan een goed bed. Ook krijgen organisaties die te maken hebben met de armoedeproblematiek trainingen en presentaties aangeboden.
  • Naar een geletterd Drenthe: Dit onderzoek naar laaggeletterdheid zorgt ervoor dat het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe een aanpak kan ontwikkelen die aansluit bij wat er écht nodig is in Drenthe. Op het kennisplatform Naar een geletterd Drenthe kunnen de verschillende betrokken partijen elkaar beter vinden en kennis met elkaar delen.
  • Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten: De gemeente Midden-­Drenthe gaat samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden veertig vrouwelijke statushouders trainen, coachen en intensief begeleiden om hun kansen op de arbeids­markt te vergroten. Het kan daarbij gaan om vrijwilligerswerk, een stage of betaald werk. Er is bewust gekozen voor vrouwelijke statushouders omdat zij een rolmodel kunnen zijn voor het hele gezin en omdat ze vaak nog minder lang in Nederland zijn dan mannelijke statushouders. Hierdoor hebben ze een minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt.
  • Steun Drentse Voedselbanken: Door stijgende prijzen voor energie en andere primaire levensbehoeften zijn meer inwoners afhankelijk van voedselhulp. De vier Drentse Voedselbankstichtingen ontvangen subsidie van de provincie voor voedselhulp. Verder stimuleert de provincie samenwerking bij armoedebestrijding door overheden en inwonersinitiatieven. Ook helpen we bij de aanvraag van ESF-gelden voor voedselhulp.