Leefbaarheid en bereikbaarheid


In dorpen, buurten en wijken in onze provincie gebeurt ontzettend veel. Inwoners komen met tal van initiatieven. Deze initiatieven zijn van grote meerwaarde voor de leefbaarheid. Soms kunnen we als provincie helpen door te faciliteren. Door de initiatieven te steunen, stimuleren we samen het ‘naoberschap’ en versterken we de samenleving. Naast het ondersteunen van initiatieven zoeken we samen met betrokkenen naar nieuwe democratische vormen waarmee we rechtdoen aan de ideeën, problemen en oplossingen die inwoners zelf aandragen.

Resultaten

  • Deelname aan netwerken als KKNN (Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland), K3/K6 provincies (Krimp-, Grens- en Plattelandsvraagstukken), Netwerk contactambtenaren, Netwerk Zorginitiatieven Drenthe, Netwerk zorgzame dorpen, Netwerk duurzame dorpen en Nationaal netwerk Brede Welvaart
  • Ondersteuning van 200 dorps- en buurthuizen
  • 1500+ vrijwilligersactiviteiten met Frisse Doorstart
  • 70+ Projecten rond Wijk-buurt-dorp-initiatieven, pilots Burgerparticipatie, pilot functieverbreding dorpshuizen en Podium Platteland

Mooie voorbeelden

  • Vitale dorpen: Dorpen moeten plekken zijn waar jong en oud samen plezierig kunnen leven. Daarom pakken we met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en in nauwe samenhang met de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe een aantal opgaven op. Welke voorzieningen zijn belangrijk? En wat kan snel internet betekenen voor onderwijs en zorg? Met acht dorpen kijken we welke elementen werken en wisselen we ervaringen uit.
  • Drenthe Deelt: In Drenthe zetten we in op een 100 procent circulaire economie in 2050. Dit vraagt om actie op alle fronten: van overheden en ondernemers, maar ook van inwoners en hun lokale en coöperatieve initiatieven. Zo dringen we samen het grondstofgebruik terug en werken we aan de transitie naar een circulaire samenleving.
  • Passie op het Platteland: Vaak wordt gedacht dat jongeren wegtrekken uit de plattelandsgebieden omdat er niets te beleven valt. Niets is echter minder waar. Daarom gaan in Passie op het Plattegrond een vormgever, filmmaker en jongerenwerker op zoek naar de jonge generatie om hun verhalen, meningen en passies in beeld te brengen en te delen met elkaar.
  • Frisse (Door)start: Vrijwilligers maken door heel de provincie het leven mooier. Daarom werden met de subsidie Frisse (Door)start organisaties ondersteund die afhankelijk zijn van vrijwilligers. Met de subsidie konden zij - toen de coronamaatregelen dat weer toelieten - sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.