Wonen


In dit thema staat de woonbehoefte en het initiatief van bewoners van dorpen en wijken centraal. Er wordt gekeken naar jongeren, ouderen, mensen met een zorgbehoefte en mensen met een laag inkomen, ook als eigenaar van een woning. Het woonaanbod kan en moet gevarieerder worden. Dat kan door bestaand aanbod te transformeren of door (tijdelijke) nieuwbouw. Hiervoor moeten belemmerende regels worden weggenomen. De rol van gemeenten en woningcorporaties is essentieel, wij werken verbindend en ondersteunend. Samen kijken we naar de woningvoorraad (Drentse Woonagenda) en naar de omgeving en benodigde ondersteuningsstructuur (Sociale Agenda).

Resultaten

Mooie voorbeelden

  • Anloo, locatie Raatakkers: In Anloo begeleiden we in het voorstadium een wooninitiatief om woningen voor starters en senioren te kunnen realiseren. Met de inzet van een procesbegeleider ondersteunen we de gemeente, de dorpsbelangenvereniging en inwoners die bezig zijn met het oprichten van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Na oprichting van deze vereniging kan het initiatief een subsidie en later een renteloze lening aanvragen om begeleiding in te huren die hen verder kan ondersteunen in het traject.
  • Gemeente Noordenveld, locatie Oude Velddijk: We ondersteunen de gemeente bij het vormgeven van tenders op deze locatie. Denk daarbij aan advies over de randvoorwaarden voor de uitgifte, het proces, de voorwaarden voor deelname en de tenderprocedure.