Nieuwe projecten voor de Sociale Agenda


Graag lichten we de nieuwste alliantieprojecten binnen de Sociale Agenda per thema toe.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Drenthe Deelt

Op sommige plekken in Drenthe staan faciliteiten onder druk. Denk bijvoorbeeld aan OV-verbindingen, de toegankelijkheid tot producten en andere diensten. Met ‘Drenthe Deelt’ wil Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) werken aan een systeemverandering. Aan een Drenthe waarin we onze voorzieningen, voeding en woonruimte veel meer lokaal en vanuit onze gedeelde ruimte gaan organiseren; een Drenthe waarin we inwoners de kans geven om gebruik te maken van gezamenlijke spullen en natuur (zoals een deelauto of buurttuin).

Om dit te bereiken gaat NMFD met vijf deelnemende wijken of dorpen het volgende doen:

 1. Een gebruiksanalyse maken voor de huishoudens die meedoen aan de pilots (hoeveel en wanneer gebruik je de auto, tent of tomaten);
 2. Informatieavonden organiseren;
 3. Het gezamenlijk wijk- of dorpsactieplan opstellen;
 4. Op bezoek bij een bestaand initiatief;
 5. Een kennissessie of cursus faciliteren;
 6. Proactieve ondersteuning bieden bij het lanceren van een pilot;
 7. Een deelevenement organiseren.

Armoede en laaggeletterdheid

Kanskaartenactie Gasselternijveen

Gasselternijveen kent relatief veel inwoners in de laagste inkomensgroep. Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen geen gebruikmaken van financiële regelingen waar ze misschien wel recht op hebben. Het project ‘Kanskaartenactie Gasselternijveen’ van Dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen biedt aan alle inwoners een ‘kanskaart’ aan. Op deze ‘kanskaart’ staan alle financiële regelingen vermeld, zowel landelijke regelingen als lokale regelingen. Na het invullen van de ‘kanskaart’ worden eventuele aanvragen geïnventariseerd en doorgegeven aan betrokken instellingen en instanties. Hiermee biedt de dorpscoöperatie een vangnet en komen desbetreffende inwoners op een laagdrempelige manier in verbinding met instanties en organisaties die hulp kunnen bieden.

Het project dient als pilot in Gasselternijveen. Daarbij wil de dorpscoöperatie ook een ‘toolkit’ ontwikkelen voor andere bewonersinitiatieven. Deze ‘toolkit’ laat zien hoe vanuit een bewonersinitiatief een kanskaartenactie of iets vergelijkbaars georganiseerd kan worden.

O2

Het huidige systeem van schuldhulpverlening is volgens de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) traag, ingewikkeld, lastig te volgen en vol te houden, waardoor veel inwoners tijdens het traject afhaken of er niet aan beginnen. Het doel van O2 is de huidige schuldhulpverlening te versnellen, te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. Daarnaast wil O2 het imago van de schuldregeling verbeteren.

Om dit te bereiken rust het project op vijf pijlers:

 1. Flexibel saneringskrediet;
 2. Introductie van een nieuwe eenvoudige rekenmethode;
 3. Introductie van een ‘witte’ lijst in plaats van een ‘zwarte’ lijst;
 4. Stimuleren van een optie om binnen drie jaar schuldenvrij te zijn;
 5. Het vastleggen van het aflosbedrag en het verlenen van kwijtschelding van de schulden aan het begin van de drie jaar.

Gezondheid en vitaliteit

Fitter Brein

De toenemende vergrijzende bevolking, vereenzaming onder ouderen, slechtere mentale gezondheid en minder zelfstandigheid brengt grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Vooral senioren snakken weer naar gezonde en gezellige activiteiten en willen graag weer actief meedoen in de maatschappij. Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) wil zich met ‘Fitter Brein’  inzetten voor een innovatief idee met het laagdrempelige denkspel/sport dammen.

Het doel is om ouderen (65+) mentaal fitter en scherper te maken. Activiteiten die tot ‘Fitter Brein’ behoren zijn onder andere een zogenaamde dagbesteding/’DamDonderdag’, een lezing voor ouderen/dementerenden en het aanbieden van online dammen. Kinderen en jongeren worden betrokken bij het project om de sociale binding tussen jong en oud te versterken.

Meters met Diabetes

Steeds meer Nederlanders kampen met overgewicht, waardoor ook het aantal mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, toeneemt. De provincie Drenthe is één van de provincies met het hoogste percentage (6,6%) mensen met diabetes. Diabetes kan leiden tot hart- en vaatziekten, oogproblemen en nierziekten. Door beter voor je lijf te zorgen kun je deze complicaties voorkomen, bijvoorbeeld door meer te bewegen, gezonder te eten en af te vallen. Echter is het probleem dat veel mensen met diabetes type 2 bang zijn om te gaan bewegen.

Met ‘Meters met Diabetes’ wil Huisartsenzorg Drenthe de drempel voor deze mensen om te gaan bewegen verlagen en het vertrouwen in het eigen lichaam te laten opbouwen door de inzet van professionele begeleiding. In dit project gaan diabetespatiënten onder begeleiding van zorg- en sportprofessionals 20 weken lang elke week in groepsverband wandelen. Daarnaast wandelen de deelnemers ook nog één keer per week zonder begeleiding (individueel of in groepsverband). Als afsluiting maken alle deelnemers gezamenlijk een laatste wandeling tijdens een Slotevenement.

Optimaal Leven

Veel mensen met ernstige psychische problemen vinden het moeilijk om met die problemen te leven. Ze worden bovendien vaak verkeerd begrepen door andere mensen. Daarnaast vinden ze het moeilijk om toekomstperspectief te zien en worden ze regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, omdat ze meerdere problemen hebben die door verschillende organisaties worden opgepakt. De gemeente Emmen wil dit met samenwerkende organisaties veranderen. Volgens de gemeente kan het deze mensen helpen om hulp te krijgen vanuit één team van zorgverleners.

Met het project ‘Optimaal Leven’ wordt met verschillende organisaties uitgezocht op welke manier mensen met ernstige psychische aandoeningen op alle levensgebieden geholpen kunnen worden. Met het project wordt al enige jaren succesvol in Drenthe geëxperimenteerd. Om te voorkomen dat het project moet worden stopgezet, is er nu extra geld nodig.

LIVE!

In de huidige situatie vallen mensen die lijden aan depressies buiten de boot. Dit is een zorgelijke situatie omdat deze mensen niet alleen aan depressies lijden, maar ook een ongezonde leefstijl hebben. Desondanks komen ze niet in aanmerking voor één van de momenteel beschikbare Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s), omdat bestaande GLI’s onvoldoende aansluiten bij de behoeftes en problemen van mensen met een depressie. Het UMCG wil een GLI (genoemd LIVE!) implementeren in Drenthe die geschikt is voor mensen met een depressie en daarnaast goed haalbaar is voor alle betrokkenen en waarvan de kosten de moeite waard zijn.

Iedereen doet mee (inclusie)

Ontdek- & Ontwikkelplekken

Zowel Coöperatie OngeEikt als hun partners zien dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een veilige, creatieve en ondernemende plek om op adem te komen, zelfvertrouwen op te bouwen of te ontdekken welke volgende stap ze willen zetten. Het gaat daarbij om mensen die om uiteenlopende redenen onderaan de participatieladder zijn terechtgekomen. Met ‘Ontdek- & Ontwikkelplekken’ richt Coöperatie OngeEikt zich op inwoners tussen de 25-55 jaar die op dit moment door allerlei omstandigheden (burn-out, verlies, trauma, beperking, immigratie, ontslag, arbeidsongeschiktheid, etc.) (nog) niet in staat zijn om de aansluiting bij de samenleving te vinden en van betekenis te zijn.

Coöperatie OngeEikt wil hen een welkome, creatieve, ondernemende en coöperatieve plek aanbieden met bijbehorende activiteiten. Op deze manier kunnen mensen hun zelfvertrouwen opbouwen, mogelijkheden verkennen en ontdekken wat ze nodig hebben om zelf een volgende stap te zetten.

Begeleiding veteranen depot Nieuw Balinge

In opdracht van de provincie Drenthe is Stichting Erfgoed Arsenaal gestart met de ontwikkeling en ontsluiting van een provinciaal depot voor historische en oude bouwmaterialen. Aan de start van dit traject is samen met de provincie contact gelegd met de Stichting Veteraan & Thuisfront om samen te onderzoeken in hoeverre veteranen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) ingezet kunnen worden bij de activiteiten behorend bij de ontwikkeling en exploitatie van het depot.

Door de militaire achtergrond van de locatie en de ligging in een natuurgebied biedt het een omgeving die bijzonder prettig is voor deze mensen. De match tussen de veteranen met PTSS en het depot blijkt een hele goede te zijn. De behoefte is groeiend. Na de start met de inzet van één veteraan met PTSS, zijn in de loop van 2020 vier ‘nieuwe’ veteranen verwelkomd bij het depot. Op basis van de huidige situatie is er behoefte om 10 veteranen per dag drie dagen in de week een plek te bieden.

Onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Leesoffensief op een sleutelmoment in de leesontwikkeling van kinderen

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren minder vaak langere teksten lezen en dat hun leesvaardigheid achteruit gaat. Om het leesplezier van kinderen van jongs af aan extra te stimuleren gaan bibliotheken aan de slag met een zogenaamd ‘Leesoffensief’.

Met het project ‘Leesoffensief op een sleutelmoment in de leesontwikkeling van kinderen’ wil Biblionet Drenthe nieuwe manieren ontwikkelen om ouders en kinderen samen plezier te laten beleven aan voorlezen. De nadruk ligt hierbij op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.