Samen werken met ervaring


In dit project helpen ervaringsdeskundigen mensen die bijvoorbeeld in armoede leven of laaggeletterd zijn, een ander toekomstperspectief te bieden. Iemand die zelf in armoede heeft geleefd, weet als geen ander welke impact dit op je leven heeft. Sterk uit Armoede voert het project samen uit met Welzijnsgroep Tinten en netwerkorganisatie Moedige Dialoog.

Ervaring inbrengen in projecten

In verschillende pilots, eerst gericht op armoedeproblematiek en laaggeletterdheid en later ook op andere terreinen, worden effect- en resultaatmetingen gedaan wat de impact is van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt bij gemeenten, in het onderwijs, bij woningbouwcorporaties en bij bedrijven. Ook geven ervaringsdeskundigen workshops en lezingen en kunnen zij hun kennis en ervaring inbrengen binnen projecten, om zo aansluiting te vinden bij de doelgroepen. Een ervaringsdeskundige weet wat er werkt, en wat niet. Daarmee geeft een ervaringsdeskundige een waardevolle bijdrage in projecten.

Webinars over ervaringsdeskundigheid

Het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’ en wat de inzet hiervan kan betekenen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is nog niet bij iedereen bekend. Daarom wordt er volop ingezet op communicatie en marketing. Via een website, webinars en bijeenkomsten wordt duidelijk hoe instanties en overheden bij de uitvoering van beleid profijt kunnen hebben van ervaringsdeskundigen.

Binnen het Drenthe-brede project ‘Samen werken met ervaring’ wil men komen tot een verdienmodel, zodat er in de toekomst minder of geen subsidie meer nodig is bij de inzet van ervaringsdeskundigen. De inzet van ervaringsdeskundigen is een thema uit de Sociale Agenda. De effecten en uitkomsten van deze inzet worden gemonitord. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.