Toegankelijkheid


Met het van kracht worden van het VN-verdrag personen met een Handicap in 2016, voelt de provincie zich medeverantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Van de ongeveer 495.000 inwoners van Drenthe hebben 95.000 een vorm van beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend.

Wat doen we?

  • Op 11 februari 2021 is de Adviesraad Toegankelijkheid als tweejarige pilot van start gegaan om ervaringsdeskundigen (inwoners) mee te laten denken en te sturen op de beleidsuitvoering van de provincie, gemeenten en instellingen om van Drenthe de meest toegankelijke provincie te maken. De goede ervaringen hebben ertoe geleid dat er een Drentse Adviesraad Inclusie is ingesteld. Met de verbreding van de adviesraad van toegankelijkheid naar inclusie wordt aangesloten bij onze oorspronkelijke ambitie, het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap én de toekomstvisie van de adviesraad zelf. Lees meer over de Adviesraad Inclusie.
  • De provincie heeft tweemaal een subsidie beschikbaar gesteld voor de ondertiteling van de nieuwsuitzendingen van RTV Drenthe. Een structurele financiering is een taak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van een motie voert het ministerie een onderzoek uit naar het benodigde percentage ondertiteling bij de regionale omroepen en de financiering ervan. Samen met RTV Drenthe houden we deze landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
  • Wij organiseren jaarlijks de een Week van de Toegankelijkheid, gericht op aandacht voor bewustwording, houding en gedrag.