De processtappen


U heeft een projectidee en wilt graag in aanmerking komen voor subsidie op basis van de Subsidieregeling sociale alliantieprojecten provincie Drenthe 2023. Hieronder nemen we u stap voor stap mee in het proces van projectidee naar aanvraag.

Stap 1

Bekijk of het projectidee voldoet aan de algemene toetsingscriteria van de subsidieregeling. Deze criteria zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen. Mocht het projectidee naar uw mening aan de algemene toetsingscriteria voldoen, ga dan na in hoeverre het projectidee voldoet aan de toetsingscriteria van de Adviescommissie Sociale Agenda en u antwoord kunt geven op bijbehorende vragen. De Adviescommissie Sociale Agenda beoordeelt in hoeverre uw aanvraag aan deze criteria voldoet. De inhoudelijke criteria zijn als volgt:

  • Maatschappelijke relevantie: Wat is de aanleiding van het project, waarom is het nuttig en nodig voor de Drentse inwoner en wat voegt het toe aan  bestaande initiatieven?
  • Behoefte en draagvlak: Wie hebben behoefte aan het project en waaruit blijk dat? Wie doen er mee om het project te realiseren en met welke inzet (rol)?
  • Concrete resultaten en impact: Wie worden er met het project bereikt (doelgroep), in hoeverre levert het project concrete resultaten op voor de doelgroep en wat zijn deze resultaten?
  • Kwaliteit en haalbaarheid: In hoeverre is het plan goed uitgewerkt? Is er kritisch gekeken naar wat er voor nodig is om het doel te bereiken en is er goed gekeken naar de verwachte kosten?
  • Borging: In hoeverre is nagedacht over hoe het project na de subsidieperiode voortgezet kan worden (zowel inhoudelijk als financieel)?
  • Lerend effect: In hoeverre is er bij de uitvoering van het project aandacht voor geleerde lessen die uit het project getrokken kunnen worden en voor het overdragen van deze geleerde lessen aan anderen?

Stap 2

U vult het formulier van het projectidee in. U kunt dit formulier tot en met 27 augustus 2023 invullen. Let op: Dit formulier is nog niet de officiële subsidieaanvraag.

Stap 3

De Adviescommissie bekijkt uw idee aan de hand van het ingevulde formulier. Daarna laat de commissie u het vervolgproces weten. Hierbij zijn drie mogelijkheden:

  1. De Adviescommissie Sociale Agenda is van mening dat uw project een goede kans maakt. U kunt de officiële aanvraag indienen, hierbij is een mondelinge toelichting niet noodzakelijk. Uiteraard bent u geheel vrij om zelf te beslissen om dit wel te doen.
  2. De Adviescommissie is geïnteresseerd in uw projectidee en heeft behoefte aan meer uitleg of toelichting. Daarom vragen we u om uw projectidee mondeling toe te lichten. U krijgt zo de kans om uw idee uit te leggen en de Adviescommissie kan vragen stellen. Het doel is om uw aanvraag te verbeteren.
  3. De Adviescommissie is van mening dat uw project weinig kans maakt. De Commissie adviseert u om de aanvraag niet door te zetten. Uiteraard bent u geheel vrij om gebruik te maken van de mogelijkheid om uw idee mondeling toe te lichten.

Stap 4

U kunt uw projectidee mondeling toelichten op 7 of 8 september 2023 in het provinciehuis in Assen. U wordt gevraagd om een toelichting van ongeveer 10 minuten voor te bereiden. Uiteraard bent u geheel vrij in hoe u deze mondelinge toelichting vormgeeft. Na de toelichting volgt een gesprek met leden van de Adviescommissie en zullen zij u vragen stellen of tips geven om uw aanvraag te verbeteren.

Stap 5

Na de mondelinge toelichting kunt u de officiële aanvraag voorbereiden. De officiële aanvraag kunt u tussen 25 september 2023 en 8 oktober 2023 indienen via het digitale aanvraagformulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Vergeet bovendien niet om de vereiste bijlagen toe te voegen. De Adviescommissie Sociale Agenda beoordeelt met een puntensysteem. Per criterium kunt u twee punten scoren, waarbij u op het criterium ‘maatschappelijke relevantie’ minimaal één punt dient te scoren. Daarnaast dient u minimaal acht punten in totaal te scoren op de zes toetsingscriteria van de Adviescommissie.

Stap 6

De Adviescommissie geeft Gedeputeerde Staten advies op basis van het puntensysteem over het wel of niet verlenen van de subsidie. Daarna nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het verlenen van subsidie.